Ochrana oznamovatelů

SIKO KOUPELNY a.s. jakožto povinný subjekt zavedla vnitřní oznamovací systém k podání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Podrobnosti týkající se vedení vnitřního oznamovacího systému a postupu při vyřizování Oznámení jsou upraveny ve Směrnici o ochraně oznamovatelů FN506.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat písemně (v listinné podobě či elektronicky) či ústně nebo na žádost Oznamovatele osobně. Oznámení přijímá Příslušná osoba.

Příslušnou osobou pro společnost SIKO KOUPELNY a.s. je p. Martin Píša a p. Miroslav Čihák, telefonní číslo, e-mailová a poštovní adresa, kde lze podat oznámení jsou uvedeny dále: 

Písemně: Písemné Oznámení lze zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu whistleblowing@siko.cz a dále v listinné podobě prostřednictvím pošty nebo jiné doručovací služby na adresu Příslušná osoba, SIKO KOUPELNY a.s., Čimelice 330, 398 04 Čimelice. K uvedené e-mailové schránce má přístup chráněný heslem pouze Příslušná osoba. Listinná zásilka musí být na obálce viditelně označena „Whistleblowing“ nebo „Whistleblower“ tak, aby bylo patrné, že se jedná o Oznámení dle Zákona. K obsahu takové zásilky má přístup pouze Příslušná osoba. Nebude-li listinné Oznámení takto viditelně označeno přímo na obálce, bude zásilka rozbalena a zaregistrována jako jiná standardní listovní zásilka ve Společnosti a Společnost neodpovídá za to, že se s jejím obsahem seznámí další osoby oprávněné k dispozici s listovními zásilkami. Pracovníkům recepce (Týmové asistentky) ve Společnosti se ukládá povinnost, aby listovní zásilky označené uvedeným způsobem nebyly standardně rozbalovány a registrovány, ale aby byly nedotčené předávány Příslušné osobě ke zpracování. 

Ústně: Oznamovatel může podat Oznámení ústně, a to telefonicky na telefonním čísle 00420 588 009 377 - v pracovní dny v době od 08.00 do 15.30 hodin. K telefonní lince ani k nahrávkám provedených hovorů nemá přístup nikdo další než Příslušná osoba. Oznámení podávaná telefonicky se nahrávají, aby byl dokumentován obsah Oznámení a bylo možné s ním dále pracovat; s tímto musí Oznamovatel vyjádřit souhlas při zahájení hovoru. Nevyjádří-li Oznamovatel určeným způsobem svůj souhlas s pořízením nahrávky, bude hovor přepojen na telefonní linku Příslušné osoby bez nahrávání. Je nutné vzít na vědomí, že Příslušná osoba nemusí být schopna na telefonát v konkrétním okamžiku reagovat, Oznamovatel tak může volat totéž telefonní číslo později. Bude-li pořízen záznam (nahrávka) Oznámení, kontaktuje Příslušná osoba Oznamovatele prostřednictvím e-mailu nebo telefonu podle toho, co Oznamovatel sdělí jako své kontaktní údaje a umožní mu, aby se vyjádřil k záznamu Oznámení nebo k přepisu zvukové nahrávky (byla-li pořízena). Vyjádření Oznamovatele se přiloží k záznamu nebo přepisu Oznámení.

Osobně: Příslušná osoba je povinna přijmout Oznámení i osobně, nejdéle do 14ti dnů ode dne žádosti Oznamovatele, a to na vhodném místě v Praze, dohodnutém mezi Oznamovatelem a Příslušnou osobou, nebude-li dohodnuto jiné místo osobního setkání. Z osobní schůzky může být pořizován zvukový záznam, s čímž musí Oznamovatel při zahájení schůzky vyjádřit souhlas. Oznámení podané osobně bude Příslušnou osobou zpracováno do záznamu, který bude předložen Oznamovateli k vyjádření. Vyjádření Oznamovatele bude přiloženo k záznamu Oznámení. 

Společnost nevylučuje přijímání Oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.  

Podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti: 

V chráněném režimu je Oznamovatel rovněž oprávněn podávat Oznámení Ministerstvu spravedlnosti postupem stanoveným Ministerstvem na internetových stránkách www.justice.cz/ v části „oznamovací systém protiprávního jednání“. Volba mezi vnitřním oznamovacím systémem Společnosti a externím oznamovacím systémem zřízeným Ministerstvem je na vlastní úvaze Oznamovatele. K výkonu působnosti Ministerstva spravedlnosti podle Zákona určilo Ministerstvo státní zaměstnance jakožto „Pověřené osoby“.

Ministerstvo spravedlnosti dále poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů, vykonává kontrolu jde-li o povinnosti, jejichž neplnění je přestupkem dle Zákona a plní další úkoly stanovené Zákonem.

V případech stanovených Zákonem je možné zjištěné informace uveřejnit (tedy zpřístupnit většímu počtu osob) např. prostřednictvím sdělovacích prostředků, internetu atd.. Možnost uveřejnění Oznámení nastupuje až sekundárně při splnění dalších zákonných podmínek s tím, že Oznamovatel se vystavuje riziku postihu v případě, že k němu přistoupí neoprávněně. Více informací ke zveřejnění je rovněž uvedeno na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti:  https://oznamovatel.justice.cz/kdy-se-muze-oznamovatel-obratit-primo-na-verejnost/

SIKO KOUPELNY a.s.